Back

ⓘ Latvijas ģeogrāfija
                                               

Latvijas ģeogrāfija

Latvija atrodas Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Valsts platība ir 64 589 km², tai ir sauszemes robežas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, jūras robeža ar Zviedriju. Latvijas reljefs veidojies ledus laikmetā, augstākais reljefa punkts ir 311.94 metrus augstais Gaiziņkalns. Latvijas piekrastē jūra ir samērā sekla, lielākais dziļums ir 35 metri uz rietumiem no Kolkas, savukārt Rīgas jūras līča lielākais dziļums ir 66 metri. Latvijā ir vairāk kā 12 000 upju, nozīmīgākās no tām ir Daugava, Lielupe, Gauja un Venta. Savukārt ezeru ir vairāk kā 2000, Latvijas lielākie ez ...

                                               

Fiziskā ģeogrāfija

Fiziskā ģeogrāfija jeb dabas ģeogrāfija, arī fizioģeogrāfija, ir viena no ģeogrāfijas pamata nozarēm, kas pētī dabas objektus un to veidošanos Zemes virsas tuvumā. Tā ir arī dabaszinātņu nozare. Tā nodarbojas ar Zemes fizisko īpatnību izpēti, pētot tās litosfēru, hidrosfēru, atmosfēru, pedosfēru, kā arī biosfēras ģeogrāfiskos aspektus. Fizisko ģeogrāfiju var iedalīt šādās galvenajās nozarēs, no kurām daļa ir interdisciplināras: ainavu zinātne, limnoloģija, hidroloģija un hidrogrāfija, glacioloģija, ģeodēzija, ģeomorfoloģija, augšņu zinātne, bioģeogrāfija, meteoroloģija, krastu procesu izpē ...

                                               

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija ir dabaszinātņu un sociālo zinātņu sistēma, kas pēta Zemi, tai raksturīgās īpatnības, dzīvības izplatību uz Zemes, tai skaitā cilvēka izplatību un cilvēka darbības ietekmi. Ģeogrāfija ir viens no nozīmīgiem dabaszinātņu un sociālo zinātņu saskares punktiem. Terminu "ģeogrāfija" pirmais lietoja sengrieķu zinātnieks Eratostens. Pēc lielajiem ģeogrāfiskajiem atklājumiem vienotā sistēmā ģeogrāfiskās zināšanas apkopoja vācietis Bernhards Vareniuss Bernhardus Varenius. Latvijas ģeogrāfiskā izpēte sākās 18. gadsimta beigās.

                                               

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir viena no Latvijas Universitātes fakultātēm. Tās absolventi iegūst bakalaura, maģistra vai doktora grādu dabas zinātnēs ar specializāciju ģeogrāfijā, ģeoloģijā vai vides zinātnē, kā arī profesionālo maģistra grādu telpiskās attīstības plānošanā. Kopš 2015. gada fakultāte atrodas LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, Rīgā. Ģeogrāfijas fakultāte Latvijas Valsts universitātē tika izveidota 1944. gadā, atdaloties no agrākās Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes. 1949. gadā apvienojot divas fakultātes iz ...

                                               

Latvijas bijušo pilsētu uzskaitījums

Latvijas pilsētas un miesti, kuras dažādu iemeslu dēļ zaudējušas savu pilsētas statusu vai vairs neatrodas valsts teritorijā: Grīva - pilsētas tiesības ieguva 1912. gadā. 1953. gadā pievienota Daugavpilij. Pīlesmiests - 1656. gadā Pīlesmiests ieguva pilsētas vai miesta tiesības, 1754. gadā to pievienoja Nīgrandes muižai. Straupe - no 1356. gada līdz 17. gadsimtam tai bija pilsētas tiesības. Koknese - no 1277. gada līdz 17. gs. beigām Koknesei bija pilsētas tiesības. Gostiņi - no 1933. gada - pilsētas tiesības. 1956. gadā iekļauta Pļaviņu pilsētas sastāvā. Subate - pilsētas tiesības bija no ...

                                               

Galvenā enciklopēdiju redakcija

Galvenā enciklopēdiju redakcija bija izdevniecība, kas izdeva zinātnisko un populārzinātnisko uzziņu literatūru. Pastāvēja no 1963. līdz 1997. gadam. Tās vadība atradās Maskavas ielā 68, Rīgā, Latvijā. Sākotnējais izdevniecības nosaukums bija Latvijas Valsts izdevniecības Enciklopēdiju redakcija, 1968. gadā tā ieguva Galvenās enciklopēdiju redakcijas nosaukumu, 1990. gadā kļuva par Latvijas Enciklopēdiju redakciju, 1992. gadā - izdevniecību "Latvijas enciklopēdija". No 1966. līdz 1975. gadam bija Latvijas Zinātņu akadēmijas sistēmā, no 1976. līdz 1979. gadam - izdevniecības "Zvaigzne" sist ...

                                               

Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātņu akadēmija, abreviatūra LZA, ir 1946. gada 14. februārī dibināta nacionālas nozīmes nevalstiska zinātniska institūcija, kura apvieno vairāk kā 300 Latvijas Republikas un pasaules zinātniekus dabaszinātņu, inženierzinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu jomā, kuras darbību finansē un atbalsta valsts. Atrodas Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Zinātņu akadēmijas augstceltnē. Kopš 1992. gada 14. februāra Latvijas Zinātņu akadēmija darbojas kā zinātnieku korporācija saskaņā ar savu jaunizstrādāto Hartu un Statūtiem. Akadēmijas Hartu 1997. gada 23. janvārī apstiprinâja Latvijas Republik ...

                                               

Iedzīvotāju blīvums

Iedzīvotāju blīvums jeb apdzīvotība ir skaitlisks lielums, kas parāda vidējo iedzīvotāju skaita attiecību pret noteiktu teritorijas vienību. Parasti iedzīvotāju blīvumu aprēķina valstij, pašvaldībai, citai noteiktai teritorijai vai visai Zemei. Pašlaik uz Zemes dzīvo apmēram 7 miljardi cilvēku un Zemes platība ir 510 miljoni km 2, tādējādi vidējais apdzīvotības blīvums ir 13.7 cilvēki uz km 2. Ja tiek ņemta vienīgi sauszemes platība 150 miljoni km 2, tad vidēji uz kvadrātkilometra sauszemes dzīvo 47 cilvēki. Taču vairāk nekā uz puses no sauszemes ir cilvēkam nepiemērota dzīves vide. Lielāk ...

                                               

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas dibināta 1919. gada 29. augustā. LNB ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde. Tās pirmais vadītājs bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš. Pašreizējais bibliotēkas direktors ir Andris Vilks.

                                               

Idumejas augstiene

Idumejas augstiene ir augstiene, kura atrodas Latvijas ziemeļos, Limbažu un Cēsu rajonu dienvidos. Tā sastāv no Limbažu viļņotā līdzenuma, Augstrozes paugurvaļņa un Gaujas senlejas apvidiem. Augstiene atrodas starp Viduslatvijas zemienes Metsepoles līdzenumu, Tālavas zemieni un Vidzemes augstieni. Augstienes pamatā atrodas pamatiežu pacēlums. Nogulumieži veido apmēram 20 - 40 m biezu slāni, bet reljefa pacēlumos tas var sasniegt arī 60 m biezumu. Tajā ir viens no lielākajiem nokrišņu daudzumiem Latvijā. Bezsala periods ilgst 120 - 134 dienas.

                                               

Ciems (biezi apdzīvota vieta)

Biezi apdzīvota vieta jeb ciems bija apdzīvoto vietu kategorija pirmskara Latvijas Republikā. Šajā kategorijā tika iekļautas apdzīvotas vietas ar blīvu apbūvi, kas bija vai veidojās par reģionālajiem centriem lauku apvidū. Šīm apdzīvotajām vietām bija ierobežota pašpārvalde, tika izstrādāti būvnoteikumi, kā arī piemērotas atšķirības dažās likumu jomās. Pirmais "Saraksts par vasarnīcām un bieži apdzīvotām vietām, kuras neietilpst pilsētu un miestu administratīvās robežās" tika publicēts 1925. gadā. Sarakstā tika iekļauti tie miesti, kam līdz 1925. gadam nebija piešķirtas pilsētu tiesības, a ...

                                               

Grīņu dabas rezervāts

Grīņu dabas rezervāts atrodas Kurzemes dienvidrietumu daļā, Piejūras zemienē Pāvilostas novada Sakas pagastā starp Pāvilostu un Ziemupi 10 km attālumā no jūras. Rezervāts dibināts 1936. gadā ar mērķi - saglabāt grīni, kurā sastopama reta, atlantiskā perioda augu suga - Grīņa sārtene, kas Latvijā atrodas uz izplatības areāla austrumu robežas un pirmo reizi konstatēta 1885. gadā.

                                               

Krustkalnu dabas rezervāts

Krustkalnu dabas rezervāts ir dabas rezervāts, kas atrodas Latvijas vidienē, Austrumlatvijas zemienes Aronas paugurlīdzenumā, Madonas novada Ļaudonas un Mārcienas pagastu teritorijā. Dabas rezervāts tika izveidots, lai saglabātu raksturīgo ūdeņu un mežu ekosistēmu kompleksa bioloģisko daudzveidību, skujkoku mežus uz osveida reljefa formām, ar saldūdens kaļķiežiem saistītos biotopus, kā arī ainavu un kultūrvēsturiskās vērtības. Rezervāta teritorijā pārsvarā aug priežu un egļu meži, kas mijas ar lapkoku, vietām - ar platlapju audzēm. No meža tipiem visplašāk izplatīts damaksnis, vēris un mēt ...

                                               

Latvijas nosaukums

13. gadsimta sākumā, Indriķa hronikā šai zemei nav viena kopnosaukuma nosaukumus hronikas autors devis latīniskā vai lībiskā transkripcijā, un, atkarībā no teritoriju apdzīvojošās sentautas, tā tiek dēvēta par "Letgali", "Livoniju" lībiešu zeme - Livonia, pieminēta 54 reizes, "Kursu" kuršu zeme - Corsa, pieminēta 4 reizes, Zemgali zemgaļu zeme - Semigalia, pieminēta 7 reizes vai "Letiju" Letthia. Arī pāvesta kanceleja šai laikā lieto nosaukumu Lettia, attiecinot šo nosaukumu uz mūsdienu Vidzemes un Latgales ziemeļrietumu daļu. Arī 14. gadsimtā šie nosaukumi dominē dokumentos, kā piemēram L ...

                                               

Latvijas purvi

Purvi Latvijā aizņem 4 - 5 % no valsts platības. Kopumā Latvijā reģistrēti 5078 purvi, no kuriem 1.5% ir lielāki par 1000 ha. 69% no purvu kopplatības aizņem augstie purvi, 28.5% - zemie purvi un 1.8% - pārejas purvi.

                                               

Latvijas vietvārdu vāciskie vēsturiskie nosaukumi

Adje/ Adia Meerbusen Gemeinde Adiamünde: Aģe Allschwangen Gemeinde und Bahnhof Kreis Hasenpoth: Alsunga Akemendsirn stacija, Gemeinde Rothhof: Akmeņdzīras Alexandershof, Gemeinde Kreis Mitau: Šķibe Agnesenhof, Gemeinde Krothen: Auzini Altenwoga: Meņģele Adsen, Gemeinde Guddeneeken: Adzi Aathal, Gemeinde Karlsruhe: Briedīši Ascheraden: Aizkraukle Alexbach Bach, Gemeinde Goldingen: Alekšupīte Akniste: Aknīste Alt-Rahden: Vecsaule Aischkuje, Gemeinde Seßwegen: Aizkuja Alt-Schwanenburg: Vecgulbene Aahof, Stadt, Kreis Walk: Lejasciems Allasch Gemeinde Kreis Riga: Allaži Aa, Kurische/ Kurländisc ...

                                               

Pierīga

Pierīga ir apzīmējums Latvijas teritorijai, kas atrodas tās galvaspilsētas Rīgas tiešā tuvumā un ir ar to ģeogrāfiski un vēsturiski saistīta. Laika gaitā šajā teritorijā pilnīgi vai daļēji bijušās šādas administratīvas vienības: Pierīgas statistiskais reģions Rīgas plānošanas reģiona sastāvā kopš 2004. Rīgas patrimoniālais apgabals 1606 - 1877; Rīgas rajons 1949 - 2009; Rīgas apriņķis 1566/1629 - 1949; Rīgas landfogteja 1226 - 1606;

                                               

Pilsētciemats

Pilsētciemats bija apdzīvotās vietas veids bijušās PSRS teritorijā. Pēc statusa un iedzīvotāju skaita vidējs starp ciemu un pilsētu. Lai iegūtu pilsētciemata statusu, parasti apdzīvotajā vietā vajadzēja būt vismaz 3 tūkstošiem iedzīvotāju un vismaz 85% bija jābūt nodarbinātai ārpus lauksaimniecības. Latvijā vairums pilsētciematu tika nodibināti 1950. gadā, kad to statuss tika piešķirts lielākajai daļai ciemu bieži apdzīvoto vietu. Pavisam Latvijā dažādos laikos bijuši 42 pilsētciemati. Pārsvarā tās bija apdzīvotās vietas, kur bija rūpniecības uzņēmumi, dziedniecības iestādes, vai kuru iedz ...

                                               

Pokaiņu mežs

Pokaiņu mežs ir mežu masīvs Dobeles novada Naudītes pagastā, aptuveni 14 km uz rietumiem no Dobeles. Pokaiņu mežā atrodami akmeņu krāvumi, vaļņi un īpatnēji savrupakmeņi, kādēļ tas tiek uzskatīts arī par senu svētvietu un kopš 1990. gadu vidus ir kļuvis par pazīstamu tūrisma objektu. Pokaiņu mežā atrodas arī tādi ģeogrāfiski un kultūrvēsturiski objekti kā Naudas kalni un Ogānu pilskalns. Tāpat arī netālu Vīļu kalni, Spārnukalns un Maskaļķu kapi.

                                               

Strūves ģeodēziskais loks

Ģeodēziskais loks ir līnija, kas vērsta ziemeļu - dienvidu virzienā. Ģeodēziskā loka mērījumi ir definēti kā viena no metodēm Zemes izmēru un formas noteikšanai, izmērot triangulācijas loku garumu un meridiāna loka gala punktu astronomiskās koordinātas. Strūves ģeodēziskais loks ir triangulācijas uzmērīšanas ķēde, kas stiepjas aptuveni pa 26° meridiānu no Hammerfestas apkārtnes mūsdienu Ziemeļnorvēģijā 2820 km virzienā uz dienvidiem līdz Izmajilas pilsētas apkārtnei pie Melnās jūras. Meridiāna loka uzmērīšanas darbi tika veikti no 1816. gada līdz 1855. gadam Frīdriha Georga Vilhelma Strūve ...

                                               

Tālavas zemiene

Tālavas zemiene ir zemiene Latvijas ziemeļaustrumos, Latvijas - Igaunijas robežas tuvumā. Tā sastāv no Burtnieka, Sedas un Trapenes līdzenuma, kā arī no Trikātas pacēluma. Īpatnējas ir drumlinu virknes Burtnieka ezera tuvumā, tās augstākā virsotne ir Zilais kalns.

Sakalas augstiene
                                               

Sakalas augstiene

Sakalas augstiene ir augstiene Igaunijas dienvidos un Latvijas ziemeļos. Augstākais punkts ir Herjassāre kalns Igaunijā. Augstākā Sakalas augstienes virsotne Latvijas teritorijā ir Pikas kalns – 105.4 m virs jūras līmeņa. Augstienes Latvijas daļa tiek saukta par Ērģemes pauguraini, kas aizņem nelielu platību Naukšēnu, Rūjienas un Valkas novadā. Tās virsu veido sīki pauguri, kuros izkaisīti nelieli tīrumi un mežu puduri.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
                                               

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir vadošā Latvijas Republikas iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā, kas atrodas aizsardzības ministra pārraudzībā.

                                               

Latvijas lielāko ciemu uzskaitījums

Latvijas lielāko ciemu uzskaitījumā iekļautas Latvijas lauku apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju skaitu virs 300. Ciemu tips un iedzīvotāju skaits norādīts pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras vietvārdu datu bāzes datiem.