Back

ⓘ Latvijas tieslietas
                                               

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs un ir augstākā iestāde padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm. Tieslietu ministriju politiskā līmenī vada tieslietu ministrs. Tieslietu ministrija tika izveidota 1918. gadā.

                                               

Tieslietas

Tieslietas, arī tiesību sistēma, ir tiesu iestāžu sistēma, to darbību kopums. Tās nodrošina sabiedrisko kārtību, nosaka ētikas normas. Lai to panāktu, ir nepieciešami likumi. Ar tieslietām mēdz apzīmēt arī tiesību zinātni. Tieslietas veido trīs sastāvdaļas: tiesību norma, tiesību institūts un tiesību nozare.

                                               

Latvijas Vēstnesis (izdevējs)

Latvijas Vēstnesis ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas veic valsts deleģēto funkciju nodrošināt oficiālo publikāciju un sistematizēt tiesību aktus. Izdevēja darbība ir cieši saistīta ar Latvijas Republikas Satversmes 90. panta "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības" īstenošanu. Iedzīvotājiem ir tiesības būt informētiem par savām tiesībām, pienākumiem un atbildību. Lai to īstenotu, Latvijas Vēstnesis uztur vairākas specializētas tīmekļa vietnes, tajā skaitā izdod oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis". Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums nosaka, ka oficiāla ...

                                               

Eduards Strautnieks

Eduards Strautnieks bija latviešu jurists un sabiedriskais darbinieks. Tautas padomes loceklis, Latvijas Pagaidu valdības tieslietu ministrs, Latvijas Satversmes sapulces deputāts.

                                               

Latvijas Senāts

Latvijas Senāts tika nodibināts 1918. gadā kā viena no pirmajām Latvijas Republikas iestādēm. Latvijas Senātu nodibināja ar 1918. gada 6. decembra Latvijas Tautas padomes "Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību", kas bija Latvijas Senāta, tāpat kā pārējo pirmsokupācijas Latvijas tiesu pamatlikums. 1918. gada 6.decembra "Pagaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību” kā kasācijas instanci visās lietās noteica Latvijas Senātu Rīgā, kas izspriež lietas koleģiālā sastāvā un sadalās civilā, kriminālā un administratīvā nodaļās ar kopīgā sēdē vēlētiem priekšsēdētā ...

                                               

Baldvins Disterlo

Baldvins Disterlo bija Latvijas baltvācu jurists un sabiedrisks darbinieks. No 1921. līdz 1922. gadam bijis Latvijas Senāta senators. No 1928. gada decembrim līdz 1929. gada janvārim bijis Latvijas tieslietu ministrs.

                                               

Latvijas Tiesu pils

Latvijas Tiesu pils atrodas Brīvības bulvārī 36, Rīgā, Latvijā, trijstūrī starp Tērbatas ielu, Elizabetes ielu un Brīvības bulvāri. Atzīta par vienu no 20. gadsimta 30. gadu ievērojamākajām jaunbūvēm Rīgā. Blakus tai Brīvības bulvārī 34 atrodas arī Rīgas apgabaltiesas ēka. Daļu telpu izmanto Ministru kabinets. Vairāku telpu iekārta tikusi saglabāta sākotnējā izskatā, tomēr vispārējais telpu plānojums ir mainījies.

                                               

Latvijas Republikas Ministru kabinets

Latvijas Republikas Ministru kabinets ir Latvijas valsts valdība jeb valsts augstākā izpildvara. Tā sastāvu un darbību nosaka Latvijas Republikas Satversme un Ministru kabineta iekārtas likums. Ministru kabinetu sastāda persona, kurai to uztic darīt Valsts prezidents. Kā pilntiesīgu kabineta locekli Ministru prezidents var kabinetā aicināt vienu Ministru prezidenta biedru un vienu vai vairākus ministrus īpašiem uzdevumiem. Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministru kompetenci nosaka Ministru kabinets. Ministru prezidents var iecelt amatā valsts ministru. Ministru prezidents papi ...

                                               

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Nacionālā Apvienība, oficiāli Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ir nacionāli konservatīva politiskā partija Latvijā. Ar 13 vietām Saeimā, Nacionālā Apvienība ir ceturtā lielākā partija Saeimā. Partija sākumā veidojusies kā partiju apvienība, kas apvienoja politiskās partijas Tēvzemei un Brīvībai/LNNK un "Visu Latvijai!" vienā kopīgā politiskā partijā 10. Saeimas vēlēšanām, kurās tā saņēma 8 vietas Saeimā, kas to padarīja par ceturto lielāko politisko partiju Saeimā. 11. Saeimas vēlēšanās politiskā partija ieguva 17 vietas Saeimā, saglabājot ceturtās lielākā ...

                                               

Gaidis Bērziņš

Gaidis Bērziņš ir latviešu jurists un politiķis. Bijis Latvijas tieslietu ministrs vairākās valdībās, kā arī vairāku Saeimu deputāts. Nacionālās apvienības biedrs un partijas priekšsēdētāja vietnieks.

                                               

Rūdolfs Bēnuss

Rūdolfs Bēnuss piedzima 1881. gada 12. decembrī Tukumā. Pabeidza Pēterburgas universitātes Juridisko fakultāti. Strādājis tieslietu iestādēs. 1910. gada 10. maijā kļuva par zvērināta advokāta G. Kempeļa palīgu Rīgā. Darbojies arī bēgļu palīdzības organizācijās. 1917. gadā bijis Rīgas pilsētas valdes loceklis. Bijis Latvijas Radikāldemokrātu partijas biedrs. Bija Tautas padomes loceklis no tās dibināšanas 1918. gada 17. novembrī. Pirmajā Latvijas Pagaidu valdībā Bēnuss tika iecelts par iekšlietu ministra Miķeļa Valtera biedru. Pēc iekšlietu ministra biedra vietas likvidēšanas valdībā Bēnuss ...

                                               

Bāriņtiesas Latvijā

Bāriņtiesa ir īpaša iestāde bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai. Bāriņtiesas Latvijā izveido un uztur novada vai pilsētas pašvaldības. Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajos gadījumos bāriņtiesa var sniegt palīdzību mantojuma lietu gadījumos, ja novadā vai pašvaldībā nav notāra. Bāriņtiesas rīkojas, balstoties uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Parasti bāriņtiesu veido bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi. To skaits var mainīties, ņemot vērā attiecīgajā pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaitu. Bār ...

                                               

Cietumi Latvijā

Cietumi Latvijā ir Latvijas Republikas Ieslodzījuma vietu pārvaldes sastāvdaļa. Kopš 2000. gada Ieslodzījuma vietu pārvalde atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Šobrīd Latvijā ir palikušas deviņas ieslodzījuma vietas, jo 2019. gada 1. aprīlī tika likvidēts Brasas cietums.

                                               

Cilvēktiesības Latvijā

Cilvēktiesības Latvijā ir nostiprinātas Satversmes 8. nodaļā "Cilvēka pamattiesības", kas ir pieņemta 1998. gadā un sastāv no 28 pantiem. Tā ietver gan pirmās, gan otrās paaudzes cilvēktiesības, kā arī vairākas trešās paaudzes cilvēktiesības: personu, kuras pieder pie mazākumtautībām, tiesības, un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. 116. pants nosaka vērtības, kuru aizsardzībai pieļaujami vairāku cilvēktiesību ierobežojumi: tās ir citu cilvēku tiesības, demokrātiskā valsts iekārta, sabiedrības drošība, labklājība un tikumība. Līdz Satversmes 8. nodaļas pieņemšanai pamatdokuments cilvēktiesību ...

                                               

Ivans Haritonovs

Ivans Haritonovs ir bijušais Latvijas krievu bokseris un noziedznieks, kurš 1998. gadā tika notiesāts un atzīts par vainīgu izspiešanā organizētā grupā, presē izpelnoties apzīmējumu "kriminālās pasaules leģenda."

                                               

Jurista Vārds

"Jurista Vārds” ir lielākais specializētais, tieslietām veltītais nedēļas izdevums Latvijā. Žurnāla darbība cieši saistīta ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu.

                                               

Latvijas Kara tiesa

Latvijas Kara tiesa bija Latvijas bruņoto spēku militāra tiesa, kas pēc Tautas apsardzības ministra J. Zālīša 1919. gada 13. februāra pavēles Liepājā izveidota kā lauka karatiesa. Kara tiesnešu, kara prokuroru un kara izmeklētāju kandidatūras izvirzīja Tautas apsardzības ministrija.

                                               

Latvijas tiesu apgabali

Tiesu apgabali ir Latvijas apgabaltiesu un tiesu namu darbības teritorijas. Latvijas Republikā darbojas sešas apgabaltiesas: Rīgas apgabaltiesa, Kurzemes apgabaltiesa, Latgales apgabaltiesa, Vidzemes apgabaltiesa, Zemgales apgabaltiesa un Administratīvā apgabaltiesa. Apgabaltiesa var būt gan pirmās instances tiesa, gan arī apelācijas instances tiesa. Apgabaltiesa ir pirmās instances tiesa tajos gadījumos, kad Civilprocesa likumā vai Kriminālprocesa likumā ir skaidri noteikts, ka konkrēta lieta pirmajā instancē izskatāma apgabaltiesā. Parasti tās ir sarežģītākas vai apjoma ziņā lielākas lie ...

                                               

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir viena no Latvijas Universitātes fakultātēm. Tā minama starp vecākajām LU fakultātēm: dibināta 1919. gadā. Tās dekāne ir Anita Rodiņa.

                                               

Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes mājdzemdību krimināllieta

Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes mājdzemdību krimināllieta ir krimināllieta, kas tika ierosināta par notikumiem Jelgavā 2019. gada 14. - 15. maijā, kad Pirmā evaņģēliskā Jēzus draudzē mājdzemdībās nomira 21 gadu vecā Līva Jēgermane un viņas zīdainis. Šī lieta ir izpelnījusies mediju un sabiedrības uzmanību tās neikdienišķības un jutīgās tematikas dēļ.

                                               

Profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēle

Profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēle ir ikgadēja Latvijas konstitucionālās tiesas procesa izspēle, kuru līdz 2018.gadam rīkoja Eiropas tiesību zinātnes studentu asociācija Latvijā un profesora Kārļa Dišlera fonds, bet 2019.gadā tās organizēšanu pilnībā pārņēma profesora Kārļa Dišlera fonda organizatoru komanda. Šobrīd izspēles organizēt turpina ik gadu speciāli izspēlei izveidota organizatoru komanda. Prof. Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēle tiek uzskatīta par senāko un tradīcijām bagātāko nacionālā mēroga tiesas procesa izspēli Latvijā. Kārļa ...

                                               

Satversmes tiesas lietu par applūstošām teritorijām saraksts

2007. - apmierināta Garkalnes pagasta iedzīvotāju sūdzība par teritorijas plānojuma daļu, kas paredzēja Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi. 2007. - apmierināta Ādažu novada iedzīvotāju sūdzība par teritorijas plānojuma daļu, kas paredzēja Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi. 2008. - vienai tiesnesei atbalstot pieteicējus, noraidīts PCTVL un SC Saeimas deputātu pieteikums par detālplānojumu teritorijai Rīgā, ap Ķengaraga dīķi.

                                               

Satversmes tiesas lietu par vēlēšanu tiesībām saraksts

2000. gads - Saeimas deputāti no PCTVL un LSDSP apstrīdēja aizliegumu bijušiem aizliegto opozīcijas organizāciju darboņiem, kā arī PSRS, LPSR un ārvalstu drošības dienestu darbiniekiem tikt ievēlētiem Saeimā un pašvaldību domēs padomēs. Pieteikums tika noraidīts, kaut gan 3 no 7 tiesnešiem atbalstīja iesniedzējus. 2006. gads - Saeimas deputāti no PCTVL, TSP un LSP, kā arī J. Bojārs apstrīdēja aizliegumu bijušiem aizliegto opozīcijas organizāciju darboņiem, kā arī PSRS, LPSR un ārvalstu drošības dienestu darbiniekiem tikt ievēlētiem Saeimā un pašvaldību domēs padomēs. Pieteikums tika noraid ...

                                               

Latvijas Republikas tieslietu ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas tieslietu ministri kopš 1918. gada, kad Latvija ieguva neatkarību. Tieslietu ministrs ir Latvijas Republikas Ministru kabineta loceklis. Politiskā līmenī vada Tieslietu ministriju.