ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 214
                                               

Tauhīda

Tauhīda jeb dieva nedalāmība ir doktrīna islāmā par dieva vienotību, par to ka islāms ir monoteiska reliģija. Dievs ir vienots pats sevī, to neveido atsevišķas daļas vai personas. Tiešs Muhameda vēsts izaicinājums bija saukšana pie islāma monotei ...

                                               

Jūdaisms

Jūdaisms ir ebreju reliģija un kultūra, viena no vecākajām zināmajām monoteistiskajām ticībām. Atbilstoši ebreju tradīcijai, jūdaisma vēsture sākas ar derību starp ebreju ciltstēvu Ābramu un Dievu. Jūdaisma vēsture un paražas ir likusi pamatus da ...

                                               

Aleksandrijas Filons

Aleksandrijas Filons, arī Filons HaCohen), bija helēnists un jūdaistu filozofs, kurš dzīvoja Aleksandrijā, Romas impērijā. Ar "filozofiskām alegorijām" sinkrētists Filons centās samērīt, harmonizēt Toru ar grieķu filosofiju, arī apvienot jūdaistu ...

                                               

Bībele

Bībele ir nosaukums, kuru lieto jūdaistu un kristiešu svēto tekstu apzīmēšanai. Jūdu un kristiešu Bībele ir vairāku atsevišķu senu reliģisko tekstu apkopojums. Gan jūdi, gan kristieši attiecas pret Bībeli kā pret Dieva vārdu. Jūdu Bībele tiek sau ...

                                               

Četras svētās pilsētas

Četras svētās pilsētas, jūdaisma tradīcijā iekļauj Jeruzālemi, Hebronu, Tibēriju un Safedu. Šīs pilsētas atzītas par svētām gan tāpēc, ka tajās koncentrētas kulta celtnes, gan ievērojamu rabīnu piemiņas vietu dēļ. Daudzi reliģiski ebreji izvēlas ...

                                               

Dāvida zvaigzne

Dāvida zvaigzne ir ebreju un jūdaisma simbols, kas sastāv no diviem trijstūriem, kuri kopā veido sešstaru zvaigzni. Tas ir attēlots uz sinagogām, ebreju kapavietām, Izraēlas karoga. Simbols, ko vēsturiski izmantoja ne tikai ebreji, radās senatnē ...

                                               

Enoha grāmata

Enoha grāmata, arī Ēnoha grāmata, ir sens jūdaistu reliģisks raksts par kritušiem eņģeļiem. Saskaņā ar tradīcijām grāmatu sacerējis Enohs, septītais pēc Ādama un Noasa vectēvs. Mūsdienās aprēķināts, ka grāmatas vecākās nodaļas pierakstītas ap 300 ...

                                               

Esteres grāmata

Esteres grāmata, viena no ebreju un kristiešu Bībeles grāmatām kurā aprakstīta neizdevusies intriga, kuras plāns bija iznīcināt visus Ahamneīdu impērijā dzīvojošos ebrejus. Ebreju Purima svētki joprojām tiek svinēti tā, kā tie noteikti Esteres gr ...

                                               

Farizeji

Farizeji bija viena no senā jūdaisma sektām Otrā Jeruzālemes tempļa laikā. Lai arī tās saknes meklējamas jau Otrā tempļa celšanas laikā, farizeju paražas nostiprinājās ap 2. gs.p.m.ē, un pēc tempļa sagrāves 70. gadā kalpoja par pamatu rabīniskaja ...

                                               

Jeremijas grāmata

Jeremijas grāmata ir otrā no vēlīno praviešu grāmatām jūdaisma un kristiešu Bībelēs. Tās saturs atspoguļo notikumus Jūdejā no 627. p.m.ē līdz 582. p.m.ē. Oriģinālais teksts ir rakstīts sarežģītā un poētiskā senebreju valodā, izņemot 10:11 pantu, ...

                                               

Jesaja

Jesaja ir Bībeles pravietis 8. gadsimtā p.m.ē. un tradicionāli tiek uzskatīs par Jesajas grāmatas autoru. Jūdaismā Jesaja tiek uzskatīts par pirmo no lielajiem praviešiem. Bībelē teikts, ka Jesaja dzimis 8. g.s. p.m.ē. Viņa sieva Bībelē minēta vi ...

                                               

Jūdaisma pamatprincipi

Visus ticīgos ebrejus vieno monoteiska reliģija - jūdaisms. Vienlaikus šī vienotība nebalstās uz kādu vienotu un universāli akceptētu ticības apliecinājumu. Jūdaismā nav centralizētas hierarhijas, kuras vadītājs, līdzīgi Romas pāvestam, varētu va ...

                                               

Kabala

Kabala ir garīga mācība, kas radusies no ļoti senas mistiskas tradīcijas, ko tās lietpratēji gadu tūkstošiem mutiskā veidā nodeva nelielam skaitam īpaši izraudzītu mācekļu. Ebreju valodā ar jēdzienu קבלה sākotnēji tika saprasta "piegādāšana, pārņ ...

                                               

Mikva

Mikva ir īpašs baseins ebrejiem, kurā var ienirt, lai attīrītos. Mikva ir nepieciešama, lai pildītu Jūdaisma likumus par ģimenes tīrību. Šie likumi ir tik svarīgi, ka ebreju kopienai mikva ir jāuzceļ agrāk nekā sinagoga. 2008. gadā sākās mikvas r ...

                                               

Rabīniskais jūdaisms

Rabīniskais jūdaisms ir jūdaisma veids, kas radās pēc Jeruzālemes tempļa pilnīgās iznīcināšanas 1. gadsimta 70. gados. Faktiski, visi mūsdienu reliģiskie ebreji, neskatoties uz atšķirībām, ir rabīniskā jūdaisma sekotāji. Vienīgi, savulaik spēcīga ...

                                               

Roš Hašana

Roš Hašana, tulkojumā "gada galva", ebreju svētki, ko parasti sauc par ebreju jauno gadu. To svin Tišrei mēneša, kas ir ebreju kalendāra septītais mēnesis, pirmajā dienā. Roš Hašana ir pirmais no lielajiem jūdaisma "Bijības svētkiem", vai "Desmit ...

                                               

Sabats

Sabats - atpūta vai pārtraukums) ir ebreju nedēļas septītā diena, tiek uzskatīts par vissvarīgākajiem ebreju reliģiskajiem svētkiem. Tam ir bijusi ļoti svarīga loma jūdaisma saglabāšanā. Reliģiskajos tekstos Sabatam ir trīs mērķi: Tas piemin seno ...

                                               

Saiešanas telts

Saiešanas telts, arī Tabernākuls saskaņā ar Toru bija izraēļu galvenā svētnīca periodā pēc aiziešanas no Ēģiptes verdzības līdz pat Jeruzālemes tempļa uzcelšanai. Saiešanas telts celtniecības detaļas aprakstītas Otrajā Mozus grāmatā. Saiešanas te ...

                                               

Sinagoga

Sinagoga - sapulcēties) ir ebreju sapulcēšanās vieta un dievnams lūgšanām, Toras un svēto rakstu studijām un mācīšanai. Lai sinagogā varētu noturēt lūgšanas, ir nepieciešami minimums desmit vīriešu dzimuma dievlūdzēji). Ivritā sinagogas apzīmējum ...

                                               

Sukots

Sukots ir ebreju un jūdaisma reliģiskie svētki, kas ilgst septiņas dienas no 15 Tišreja līdz 22 Tišrejam. Vārds "sukot" ir ivrita vārda "būdiņa" daudzskaitļa forma. Svētku laikā ebreji uzceļ un lielu dienas daļu pavada trauslās būdiņās, kas atgād ...

                                               

Šulhan aruh

Šulhan aruh ir 1565. gadā publicēts jūdaisma likumu kodekss, kuru sarakstījis sefardu rabīns Jozefs Karo Safedas pilsētā. Apmēram desmit gadus vēlāk tas tika papildināts ar Polijas aškenazu rabīna Mošes Isserla kritiku un komentāriem par likumiem ...

                                               

Talīts

Таlīts - apmetnis), dažreiz arī tallīts vai taless - lūgšanu tērps jūdaismā, kas ir īpašā veidā izgatavots taisnstūra pārvalks. Tas tiek uzskatīts par Toras svētuma un pakļaušanās Dieva gribai pazīmi.

                                               

Zālamana templis

Zālamana templis, pazīstams kā Pirmais templis, saskaņā ar Bībeles rakstiem, bija pirmais Jeruzālemes templis. Tas tika uzcelts 10. gadsimtā p.m.ē., nopostīts 586. gadā p.m.ē. 516. gadā p.m.ē. Jeruzālemes templi atjaunoja un līdz 70. gadam bija p ...

                                               

Konfūcisms

Konfūcisms ir ētiska un filozofiska uzskatu sistēma, kas cēlusies Ķīnā. Šo mācību iedibināja Konfūcijs, kurš bija slavens gudrais, kā arī nozīmīgs ķīniešu sociālais filozofs. Konfūcisms par valsts ideoloģiju kļuva Haņu dinastijas valdīšanas laikā ...

                                               

Kristietība

Kristietība ir monoteiska reliģija, kas balstās uz Jēzus Kristus dzīvi un mācību, kāda tā aprakstīta Jaunajā Derībā. Saskaņā ar to Jēzus ir Mesija, kā pravietots Vecajā Derībā. Kristietība ir pasaulē visizplatītākā reliģija. Tiek uzskatīts, ka vi ...

                                               

Amiši

Amiši ir anabaptistu kristiešu grupa, kas radniecīga, bet atšķirīga no mennonītiem. Amišu lielākā daļa dzīvo ASV un Kanādā, kur viņu pieturēšanās pie vienkārša 19. gadsimta dzīvesveida tos padara par tūrisma intereses objektiem. Lielākā amišu daļ ...

                                               

Armēņu apustuliskā baznīca

Armēņu apustuliskā baznīca ir viena no senākajām kristīgajām baznīcām, kas veidojusies armēņu apdzīvotajās zemēs. Armēnija bija pirmā valsts, kas 4. gadsimtā kristietību pieņēma par valsts reliģiju. Baznīca par saviem dibinātājiem uzskata apustuļ ...

                                               

Dieva Jērs

Dieva Jērs ir viens no kristietības pamatsimboliem. Bībelē tas pirmo reizi parādās apustuļa Jāņa evaņģēlijā. Kad Jānis Kristītājs ieraugām nākam Jēzu, sacīja: Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus. Tas būtībā simbolizē Jēzus Kristus nesto up ...

                                               

Jēzus Kristus ikonogrāfija

Senākos Jēzus Kristus atveidus simbolu un alegorisku tēlu veidā var atrast jau agrīno kristiešu kultūrā. To sakrālā nozīme vajāšanu dēļ bija saprotama vien pašiem kristiešiem. Šīs zīmes tika atstātas, lai iezīmētu savas tikšanās vietas vai apliec ...

                                               

Kristadelfieši

Kristadelfieši ir Trīsvienību neatzīstoša kristiešu konfesija, kuru 19. gadsimtā ASV nodibināja Džons Tomass. Tagad kristadelfiešu draudzes, kuras viņi sauc par eklēsijām, ir atrodamas 120 pasaules valstīs.

                                               

Kristīgā baznīca

Kristīgā baznīca ir jēdziens, ar kuru parasti apzīmē Pasaules kristiešu kopienu. Pastāv priekšstats, ka visi kristieši viedo vienu kopīgu baznīcas "ķermeni". Jaunajā Derībā jēdziens ἐκκλησία tiek lietots lai apzīmētu atsevišķu ticīgo kopienu vai ...

                                               

Krustā sišana

Krustā sišana ir vēsturisks soda vai nāvessoda veids, kurā upuris tiek piesiets vai pienaglots pie lielas koka sijas un atstāts karāties, iespējams, vairākas dienas, līdz galīgai nāvei no nespēka un nosmakšanas. Romieši to izmantoja kā sodu. Krus ...

                                               

Origens

Origens jeb Origens Adamantijs, bija agrīns kristiešu teologs un ražīgs rakstītājs. Askēts un Baznīcas tēvs. Origens grieķu valodā komentēja un apcerēja svētos rakstus. Viņa darbi mūsdienās reizēm vērtēti kā tekstuālais kriticisms, ekseģēze, herm ...

                                               

Plebānija

Plebānija ir pašvaldības, draudzes vai baznīcas īpašumā esoša kristiešu garīdznieka vai vairāku garīdznieku dzīves un laicīgā darba ēka, kas iekļauj dzīvojamo namu ar tajā izvietotām mācītāja darba un reizēm arī viesu telpām, un mazāk apdzīvotās ...

                                               

Sakramenta maize

Sakramenta maize jeb hostija ir kristiešu Svētajā Vakarēdienā Kristus miesas simbols. Dažādās kristīgās baznīcas konfesijās pastāv dažādas tradīcijas saistībā gan ar Sv. Vakarēdiena teoloģiju, gan izdalīšanas veidu. Maizes izmantošanu Sv. Vakarēd ...

                                               

Svētais Gars

Svētais Gars ir Dieva gars kristietībā. Vairākumam kristiešu Svētais Gars ir Trīsvienības trešā persona, kas pastāv līdzās Dievam Tēvam un Dievam Dēlam. Tiek uzskatīts ka tas mājo katrā kristīgā cilvēkā.

                                               

Ārpusķermeņa pieredze

Ārpusķermeņa pieredze ir izjūta, kad indivīdam liekas, ka viņš atdalās vai aizplūst no sava ķermeņa, vai indivīds jūt, ka viņa fiziskais ķermenis atrodas ārpus viņa paša. Ārpusķermeņa pieredzi, to parapsiholoģiski vai paranormāli interpretējot, m ...

                                               

Taro kārtis

Taro ir sena zināšanu sistēma, kura gadsimtu gaitā tika mācīta slepenajās mistiskajās skolās. Tās gudrība parādās caur attēliem, kuros simboli bieži slēpti ezoteriskos tēlos. Taro kāršu kava sastāv no 78 kārtīm un katrai no tām ir sava nozīme. Ta ...

                                               

Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca

Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir Džozefa Smita jaunākā 1830. gada 6. aprīlī dibinātās Pēdējo dienu svēto kustības lielākā konfesija. Baznīcas mācībā ir daudz kopīga ar citām kristīgajām konfesijām, tomēr pastāv arī būtiskas atšķirības. ...

                                               

Mācība un derības

Mācība un derības ir oficiālie Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas svētie raksti. Grāmata pirmoreiz publicēta 1835. gadā Ohaio štatā, ASV. Pamatā grāmatu "Mācība un derības" ir rakstījis baznīcas dibinātājs Džozefs Smits, kaut arī 3 nodaļas ...

                                               

Tomass Monsons

Tomass Spensers Monsons bija Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidents, no baznīcas adeptu viedokļa - atklājējs un pravietis. Kā PDS baznīcas prezidents viņš tika ordinēts 2008. gada 3. februārī iepriekšējā baznīcas prezidenta, 2008. g ...

                                               

Mormoņi

Mormoņi ir pieņemts vispārinošs apzīmējums no ASV nākušās Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem. Apzīmējums atvasināts no viņu Svēto Rakstu - Mormona grāmatas nosaukuma.

                                               

Slaktiņš Mauntinmedovā

Slaktiņš Mauntinmedovā - literatūrā un publicistikā pieņemts apzīmējums 1857. gada 7. - 11. septembrī ASV, Jūtas teritorijā notikušajai masu slepkavībai, kad t.s. mormoņu milicija iznīcināja aptuveni 150 cilvēku lielu pārceļotāju kolonnu, kas dev ...

                                               

Hugenoti

Hugenoti no", atvasinājums no eitgenôz - "sabiedrotais") ir franču protestanti, kuru izcelsme meklējama 16. - 17. gadsimtā. Lielākā daļa hugenotu bija kalvinisti. Ap 1562. gadu Francijā bija gandrīz 2 miljoni hugenotu, kuri apdzīvoja galvenokārt ...

                                               

Reformācija

Protestantu reformācija bija 16. gadsimta kustība, kuras mērķis bija reformēt katoļu baznīcu Eiropā un kuras rezultātā notika baznīcas šķelšanās un izveidojās vairākas konfesijas, kas pastāv arī mūsdienās, kā luterisms, reformisms, prezbiteriānis ...

                                               

Pentagramma

Laukums S ⋆ = cos ⁡ 18 ∘ + 1, 5 cot ⁡ 18 ∘ ⋅ a 2 {\displaystyle {S_{\star }=\cos 18^{\circ }+1{,}5\cot 18^{\circ }\cdot a^{2}}} S ⋆ = 10 25 + 11 5 4 ⋅ a 2 ≈ 5.568 a 2 {\displaystyle {S_{\star }={\frac {\sqrt {10\left25+11{\sqrt {5}}\right}}{4}}\c ...

                                               

Akvīnas Toms

Svētais Akvīnas Toms - Dominikāņu ordeņa mūks, ievērojams katoļu sholastiķu tradīciju filozofs un teologs. Katoļu svētais. Viņa ievērojamākais darbs ir Summa Theologica.

                                               

Pauls Tillihs

Pauls Johanness Tillihs bija vācu/amerikāņu teologs un kristīgā eksistenciālisma filozofs. Līdz ar Karlu Bartu tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem protestantu teologiem XX gadsimtā.

                                               

Krāsu terapija

Krāsu terapija jeb hromoterapija ir ezoteriska misticisma teorija par apkārtējā vidē redzamo krāsu dziednieciskajām īpašībām, kas atvasināta no psihologu atziņas, ka apkārtējās vides krāsu gamma var ietekmēt cilvēka emocionālo stāvokli. Šīs teori ...

                                               

Rožkrustieši

Rožkrustieši jeb rozenkreiceri ir slepena teozofiska brālība, kuras darbības uzplaukuma posmu saista ar 15. - 17. gadsimtu. Brālības nosaukums cēlies no viņu izmantotā Rozes krusta simbola, kuru izmanto arī dažos brīvmūrnieku rituālos. Roze simbo ...